Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1) [dalej: RODO], informujemy iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest RWS Investment Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-254) przy ul. Partyzantów 8/53, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000554082, NIP 9571078098, REGON 361297776 (dalej: Administrator”), zaś współadministratorami danych są podmioty powiązane z Administratorem kapitałowo lub osobowo (dalej: „Spółki”). Podmiotem odpowiedzialnym za wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych jest Administrator.

II. KATEGORIE DANYCH, KTÓRE SĄ PRZETWARZANE

Dane osobowe przekazane za pomocą środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach i portalach internetowych, a także osobiście w biurach i oddziałach oraz za pośrednictwem poczty, obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.

 

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 

 • w celu dopasowania komunikacji marketingowej oraz oferty produktów i usług do osobistych preferencji i zainteresowań klienta. Profilowanie danych osób fizycznych służy dopasowaniu treści wyświetlanych komunikatów, reklam, ofert i śledzenia aktywności użytkownika w sieci internetowej oraz wyświetlaniu własnych treści na zewnętrznych stronach internetowych należących do innych, niezwiązanych podmiotów świadczących usługi reklamowe na rzecz Administratora lub Spółek. Przekazane dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanej analizie w celu określenia przez Administratora, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani,
 • w celu przekazywaniu Państwu w formie elektronicznej i/lub telefonicznej, ofert i informacji, dotyczących nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oferowanych przez Administratora lub Spółki, a także usług bezpośrednio związanych z tymi nieruchomościami, świadczonymi przez Administratora lub Spółki,
 • w celu przesyłania Państwu biuletynu, zawierającego informacje o nowych inwestycjach Administratora lub Spółki, aktualnych ofertach wynajmu i/lub sprzedaży nieruchomości należących do Administratora lub Spółki, aktualnych promocjach, dniach otwartych czy innych organizowanych przez Spółkę wydarzeniach.

 

Zebrane w powyższych celach dane przetwarzamy i wykorzystujemy w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub Spółkach (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Spółki lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

IV. PLIKI COOKIES

 

 • Witryny będące w posiadaniu Administratora lub Spółki używają plików Cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkowników, które pomagają dostarczać treści najbardziej odpowiadające zainteresowaniom odwiedzających ją osób,
 • Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce pliki Cookies, z tym, że ich zablokowanie może skutkować nieprawidłowym działaniem serwisów internetowych Administratora lub Spółek,
 • Witryny będące w posiadaniu Administratora lub Spółki wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
  • monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych
  • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zidentyfikować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe usprawnianie funkcjonowania naszych serwisów internetowych,
  • umożliwianie dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb;

 

V. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe będą mogły zostać powierzone przez Administratora w ramach realizacji celów i w oparciu o podstawy prawne, o których mowa powyżej, podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu w imieniu i/lub na rachunek Administratora lub Spółki (takim jak podwykonawcy i usługodawcy) czynności związanych z przedstawianiem i przekazywaniem Państwu ofert i informacji dotyczących nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oferowanych przez Administratora lub Spółki, a także usług bezpośrednio związanych z tymi nieruchomościami, świadczonymi przez Administratora lub Spółki.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Państwa dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przekazane dane osobowe mogą podlegać utrwaleniu przez Administratora w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych i/lub niezautomatyzowany, porządkowaniu, organizowaniu, przechowywaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu przez przesłanie, udostępnianiu. Dane osobowe mogą też podlegać ograniczaniu, usuwaniu i niszczeniu.

 • Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy najmu przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz przez 6 lat po roku, w którym ostatni raz się Państwo kontaktowali w sprawie jej zawarcia.
 • Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy najmu i zlecenia przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 • Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofną zgodę, jeśli były one przetwarzane na podstawie zgody marketingowej, lub gdy zostanie ustalone, że dane się zdezaktualizowały.

 

VIII. PAŃSTWA PRAWA

Przysługują Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych,
  Jeśli uważają Państwo, że nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.
 • ograniczenia przetwarzania danych,
  Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo byśmy je usunęli, gdyż potrzebne są one do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
  Mają Państwo otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@rwsgroup.pl, pod numerem telefonu: (58) 342 29 46, bądź w biurze pod adresem: ul. Partyzantów 8,53, Gdańsk. Prosimy pamiętać, iż by skorzystać z uprawnień opisanych powyżej, niezbędna będzie weryfikacja Państwa tożsamości.

 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy,
 • dobrowolne.

Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych:

 • możemy odmówić zawarcia umowy,